January 2020

19 Sun - 16:00
รร.ปทุมคงคา0-2รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Match Report
19 Sun - 13:30
รร.สุรศักดิ์มนตรี1-0รร.วชิราลัย
Match Report
17 Fri - 15:00
รร.วชิราลัย0-2รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Match Report
17 Fri - 13:00
รร.สุรศักดิ์มนตรี5-6รร.ปทุมคงคา
Match Report
15 Wed - 15:30
รร.พรตพิทยพยัต1-3รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Match Report
15 Wed - 14:00
รร.ปทุมคงคา5-4รร.สารคามพิทยาคม
Match Report
15 Wed - 11:30
รร.ท่าข้ามพิทยาคม1-2รร.วชิราลัย
Match Report
15 Wed - 10:00
รร.สุรศักดิ์มนตรี2-1รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
Match Report
14 Tue - 15:30
รร.บ้านปุน0-3รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1
Match Report
14 Tue - 15:30
รร.สารคามพิทยาคม0-1รร.สวนป่าเขาชะอางค์
Match Report
14 Tue - 14:00
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย1-3รร.ท่าข้ามพิทยาคม
Match Report
14 Tue - 14:00
รร.พรตพิทยพยัต2-1รร.ท่าข้ามวิทยาคม
Match Report
14 Tue - 11:30
รร.มัธยมเทศบาล6 นครอุดรธานี0-1รร.วชิราลัย
Match Report
14 Tue - 11:30
รร.กันทรารมณ์5-7รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Match Report
14 Tue - 10:00
รร.สุรศักดิ์มนตรี4-0รร.หนองทะเลวิทยา
Match Report
14 Tue - 10:00
รร.ปทุมคงคา3-0รร.เกาะสมุย
Match Report
13 Mon - 15:30
รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา12-0รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
Match Report
13 Mon - 15:30
รร.สวนป่าเขาชะอางค์6-7รร.พรตพิทยพยัต
Match Report
13 Mon - 14:00
รร.บ้านปุน4-2รร.ท่าข้ามพิทยาคม
Match Report
13 Mon - 14:00
รร.สารคามพิทยาคม2-0รร.ท่าข้ามวิทยาคม
Match Report
13 Mon - 11:30
รร.วชิราลัย0-3รร.สุรศักดิ์มนตรี
Match Report
13 Mon - 11:30
รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี0-2รร.ปทุมคงคา
Match Report
13 Mon - 10:00
รร.มัธยมเทศบาล6 นครอุดรธานี2-1รร.หนองทะเลวิทยา
Match Report
13 Mon - 10:00
รร.กันทรารมณ์2-3รร.เกาะสมุย
Match Report
12 Sun - 15:30
รร.ท่าข้ามพิทยาคม4-3รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา1
Match Report
12 Sun - 15:30
รร.ท่าข้ามวิทยาคม4-6รร.สวนป่าเขาชะอางค์
Match Report
12 Sun - 14:00
รร.พรตพิทยพยัต4-5รร.สารคามพิทยาคม
Match Report
12 Sun - 14:00
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย2-1รร.บ้านปุน
Match Report
12 Sun - 11:30
รร.หนองทะเลวิทยา0-5รร.วชิราลัย
Match Report
12 Sun - 11:30
รร.เกาะสมุย0-2รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Match Report